Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Tựu hình chung giữa thế giới này... xét về một khía cạnh nào đấy...Chúng ta vẫn cần: Love Yourself - Live Your Life And Be Happy :))